S akými prekážkami sa stretávajú starší zamestnanci?

Starším pracovníkom sa čoraz viac komplikuje uplatnenie na pracovisku kvôli vážnym problémom, ktoré by sa mali vyriešiť. Medzi hlavné problémy patrí veková diskriminácia, nedostatočné možnosti odbornej prípravy, práca pri zvládaní nepriaznivého zdravotného stavu, kombinovanie výkonu oficiálnych povinností a finančné plánovanie odchodu do dôchodku. Starnúci zamestnanci si myslia, že ich fyzické zdravie, kognitívny stav a porozumenie novým technológiám sú prekážkami ich ďalšieho pôsobenia na pracovisku [1].

Ďalšou výzvou, ktorej čelia, je zníženie výkonnosti. Pripisuje sa zastarávaniu zručností a starší pracovníci sú často menej motivovaní zo strany svojich prevažne mladších manažérov zúčastňovať sa na školeniach na zvyšovanie svojich zručností a kompetencií. Túto tendenciu možno vysvetliť aj ťažkosťami pri osvojovaní si nových technických alebo digitálnych zručností. Preto majú starší pracovníci obmedzený prístup k odbornej príprave[2]. Okrem toho sa niektorí starší ľudia ťažko prispôsobujú zmenám a majú problém vzdať sa svojich starých zvykov a ideálov, ktoré sa vo všeobecnosti považujú za zastarané. Jedným z najdôležitejších problémov je veková diskriminácia alebo ageizmus. Zahŕňa menej priaznivé hodnotenie potenciálneho zamestnanca alebo kandidáta kvôli jeho veku. Aj keď zákon o vekovej diskriminácii v zamestnaní (Age Discrimination in Employment Act – ADEA) zakazuje ageizmus voči ľuďom vo veku 40 rokov a viac, na pracovisku sa stále vyskytujú prípady tejto formy diskriminácie. Podľa výskumu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) môže viesť k horšiemu vykonávaniu kognitívnych a fyzických činností staršími ľuďmi, ktorí sú vystavení negatívnym vekovým stereotypom.

Ageizmus nadobudol nový význam počas pandémie COVID-19. Pracovníci všetkých vekových kategórií boli v dôsledku práce na diaľku a virtuálnej práce nútení prispôsobiť sa novým technológiám, aby boli v kontakte so spolupracovníkmi, a mladší zamestnanci sú zvyčajne vnímaní ako technicky zdatnejší. Existovalo možné riziko, že zamestnávatelia budú diskriminovať starších zamestnancov, ktorí podľa nich nemajú dostatočné technické znalosti. Vyskytli sa teda ťažkosti s adaptáciou na nový typ práce. Niektoré štúdie však ukázali, že starší pracovníci sa na prácu na diaľku adaptovali lepšie ako mladší.

Napriek tomu je vytvorenie pracoviska priateľského k starším ľuďom nevyhnutnosťou. Poskytovanie priebežného vzdelávania v oblasti zručností, zlepšovanie pracovných podmienok a poskytovanie flexibilného pracovného prostredia vrátane podpory práce na diaľku by mohlo povzbudiť starších pracovníkov, aby zostali na pracovisku.


[1] Nagarajan, N. R., Wada, M., Fang, M. L., Sixsmith, A. (2019). Defining organizational contributions to sustaining an ageing workforce: a bibliometric review. European Journal of Ageing.

[2] Ravichandran, S., Cichy, K. E., Powers, M., & Kirby, K. (2015). Exploring the training needs of older workers in the foodservice industry. International Journal of Hospitality Management, 44, 157–164.