O nás

Projekt Inspirer je projekt programu Erasmus +, ktorého cieľom je prostredníctvom inovatívnych a integrovaných prístupov propagovať rovnosť a rozmanitosť na pracovisku v podnikoch, ktoré zamestnávajú mladšiu aj staršiu generáciu.

Inspirer poskytuje podnikom, organizáciám, manažérom a zamestnancom potrebné nástroje na elimináciu vekovej diskriminácie a segregácie na pracovisku a na vytvorenie pozitívneho a inkluzívneho pracovného prostredia pre staršie generácie.

Konzorcium, ktoré poskytuje projektu svoje služby, odborné znalosti a validáciu, je medzinárodný tím so skúsenosťami v oblasti ľudských zdrojov a odbornej prípravy.

Tvorcovia vzdelávacieho kurzu, 360 stupňovej spätnej väzby a priestoru pre vzájomný mentoring sú:

TUKE logo

Technická univerzita v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach je verejná univerzita, ktorá sa zaoberá vysokoškolským vzdelávaním a medzinárodnou spoluprácou v oblasti výskumu a vzdelávania, podporuje vzťahy s inštitúciami v súkromnom a verejnom sektore a reaguje tak na ich potreby a potreby spoločnosti všeobecne. TUKE sa stará o široké spektrum vzdelávacích potrieb nielen v regióne východného Slovenska, ale aj na celom Slovensku a v strednej Európe, pretože v mnohých špecializáciách je jediným centrom vzdelávania a výskumu.

ASTRA logo

ASTRA

Združenie pre inovácie a rozvoj je mimovládne, nepolitické a dobrovoľné združenie, ktoré vzniklo v roku 1998.

ASTRA je známym partnerom a dodávateľom v projektoch a činnostiach zameraných hlavne na: vzdelávacie a školiace aktivity (eLearning, WBL a dištančné vzdelávanie), podporu sociálnej inklúzie, pripravenosť regiónov a miest na rozvoj, vrátane plánov a prípravy rozvojových programov, ako aj prenosu vedomostí a zručností v oblasti regionálneho rozvoja a rozvoja ľudí zo Slovenska a na Slovensko.

IDEC logo

IDEC

IDEC je podnik pôsobiaci v oblasti vzdelávania a poradenstva so sídlom v Pireu v Grécku. Jeho aktivity pozostávajú zo školení, poradenstva pre manažérov, zabezpečovania kvality, hodnotenia a vývoja IKT riešení pre súkromný aj verejný sektor. Klientmi IDEC sú MSP aj väčšie grécke spoločnosti z najrôznejších sektorov. IDEC má bohaté skúsenosti s projektmi EÚ ako poskytovateľ vzdelávania aj ako podnik poskytujúci poradenstvo pre manažérov. Vytvorili niekoľko e-learningových kurzov, platforiem, vzdelávacích hier, ako aj benchmarking a nástrojov na sebahodnotenie pre rôzne cieľové skupiny. Niektoré z tematických oblastí, na ktoré sa zameriava, sú digitalizácia, riadenie inovácií, zabezpečovanie kvality, dizajnové myslenie, gamifikácia, mäkké zručnosti, mediálna gramotnosť, medzikultúrne kompetencie a pod.

TREBAG logo

TREBAG

TREBAG intelektuálne vlastníctvo a projektový manažment, s.r.o. je maďarský súkromný podnik a živé laboratórium s obrovskou miestnou a regionálnou sieťou zainteresovaných strán a aktérov v oblasti podnikania a vzdelávania. Nachádza sa na predmestí Budapešti, v Maďarsku. Ich hlavnou oblasťou činnosti je výskum a vývoj školiacich materiálov a podpora budovania a vzdelávania komunít v prospech miestnych a regionálnych komunít.

VHS Cham logo

VHS Cham

VHS Cham je registrované neziskové združenie v Hornom Falcku. Pôsobí na regionálnej úrovni a poskytuje kurzy týkajúce sa spoločnosti, povolaní, jazykov, kultúry zdravia a špeciálne kurzy (školy druhej šance a programy gramotnosti). Veľká časť aktivít je zameraná na mladých ľudí, nezamestnaných, generáciu 50+, tiež migrantov a tých, ktorí chcú zmeniť svoju kvalifikáciu. V rámci týchto oblastí vykonávajú poradenské činnosti, školenia a učňovskú prípravu v spolupráci s miestnymi a regionálnymi zamestnávateľmi. VHS Cham má kľúčový záujem o kvalitu OVP, pretože veľa podnikov v regióne čelí nedostatku kvalifikovaných pracovníkov kvôli nízkej miere nezamestnanosti. VHS Cham získalo v priebehu rokov bohaté skúsenosti s koordináciou a pôsobením ako kľúčový partner v mnohých európskych projektoch.

OBES logo

OBES (OMOSPONDIA VIOMICHANIKON ERGATOUPALLILIKON SOMATEION)

OBES je federácia odborových zväzov pracovníkov v Grécku a má 32 členov, ktorými sú odborové zväzy z priemyselných podnikov z celého Grécka. OBES vykonáva bohaté aktivity hlavne v oblasti poskytovania informácií a konzultácií na národnej aj medzinárodnej úrovni. Na vnútroštátnej úrovni sa považuje za ústredné miesto poskytovania odborných znalostí Európskym zamestnaneckým radám (EZR). Jedným z hlavných cieľov OBES je spolupráca s organizáciami v Grécku a v zahraničí s cieľom vyriešiť bežné problémy a potreby robotníckej triedy a zamestnancov všeobecne.

CCIL logo

Camera di Commercio Italo-Lussemburghese

Camera di Commercio Italo-Lussemburghese je neziskové združenie založené v roku 1990, ktoré je uznané Talianskym ministerstvom zahraničného obchodu pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a obchodu luxemburskej vlády a Talianskeho veľvyslanectva v Luxemburgu. Ako člen siete Talianskych obchodných komôr v zahraničí sa CCIL stal referenčným bodom pre väčšinu talianskych podnikov, ktoré chcú pôsobiť v Luxemburgu, ako aj pre miestne a regionálne orgány, ktoré sa zameriavajú na propagáciu svojich výrobkov a služieb v geografickom a inštitucionálnom srdci Európy.

About

Projekt INSPIRER – Inkluzívne pracoviská pre seniorov [2020-1-SK01-KA204-078253]

Podpora Európskej komisie pri príprave tejto publikácie nepredstavuje schválenie jej obsahu, ktorý odráža iba názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.