Medzigeneračná komunikácia: most medzi rozdielmi

Vďaka technologickému pokroku a predlžovaniu priemernej dĺžky života možno povedať, že v súčasnosti majú minimálne štyri generácie možnosť pracovať spoločne v rámci jedného trhu práce. Každá jedna generácia je však odlišná, má svoje vlastné špecifiká. Najmä špecifické potreby, skúsenosti, sociálne a kultúrne návyky a každodenné činnosti sa môžu v jednotlivých generáciách líšiť, čo formuje spôsob správania a komunikácie medzi rôznymi ľuďmi. Preto je pravdepodobné, že od Baby Boomers až po generáciu Z budú rozdiely súvisiace s jazykovými a komunikačnými nástrojmi vytvárať ďalšie odlišné body, ktoré často predstavujú hlavné prekážky efektívnej spolupráce a účinného dialógu v multigeneračných pracoviskách. Vzhľadom na skutočnosť, že každá generácia hovorí svojím vlastným jazykom, je tak potrebné, aby všetci ľudia pochopili a naučili sa čo najlepšie spoločný jazyk, ktorý im umožní komunikovať a nadväzovať vzájomné vzťahy.

V nadväznosti na túto myšlienku, aké sú rôzne komunikačné štýly každej jednej generácie?

  • Baby Boomers (ľudia narodení v rokoch 1946-1964):

Väčšina Baby Boomerov uprednostňuje telefonovanie alebo osobný rozhovor. Preto hoci niektorí z nich používajú online komunikačné nástroje, viaceré štúdie ukázali, že najlepším spôsobom komunikácie s nimi v práci je osobný rozhovor.

  • Generácia X (ľudia narodení v rokoch 1965 – 1980):

Príslušníci tejto generácie boli prvými používateľmi elektronickej pošty a iných digitálnych komunikačných nástrojov. Podľa štúdie, ktorú uskutočnila spoločnosť Getting Smart, príslušníci tejto generácie uprednostňujú používanie krátkych správ a vzhľadom na ich schopnosť používať niektoré technologické komunikačné zariadenia sú považovaní za most, ktorý preklenie priepasť medzi Mileniálmi alebo generáciou Z a staršími pracovníkmi, napríklad Baby Boomers.

  • Mileniáli (ľudia narodení v rokoch 1981-1996):

Väčšina mileniálov je digitálne založená a zvykne komunikovať s ostatnými prostredníctvom svojich smartfónov. Pokiaľ ide o pracovisko, výskum, ktorý uskutočnila poradenská spoločnosť Korn Ferry, zdôraznil, že Mileniáli uprednostňujú online konverzácie pred osobnými interakciami. V dôsledku toho možno tvrdiť, že najlepším spôsobom komunikácie s Mileniálmi je komunikácia prostredníctvom digitálnych nástrojov, a to pomocou telefónov alebo počítačov.

  • Generácia Z (ľudia narodení od roku 1997):

Príslušníci generácie Z trávia väčšinu svojho každodenného života pred obrazovkou. Uprednostňujú rýchlu komunikáciu a očakávajú, že odpovede dostanú čo najrýchlejšie. Prekvapivo stojí za zmienku, že v práci generácia Z uprednostňuje skôr komunikáciu tvárou v tvár.

Dobre si uvedomujeme, že každá generácia má svoj vlastný prístup ku komunikácii, pozornosť venovaná inkluzívnej komunikácii a rozmanitosti je preto jedným z hlavných krokov, ktoré je potrebné podniknúť na rozvoj pozitívnych medzigeneračných vzťahov medzi zamestnancami a manažérmi vo firmách.

S cieľom preklenúť priepasť medzi rôznymi štýlmi komunikácie a viesť pozitívny a efektívny dialóg medzi generáciami uvádzame tri hlavné tipy, ktoré by mohli byť užitočné pri hľadaní spoločného jazyka medzi generáciami:

  • Snažte sa prispôsobiť: keďže každá generácia má svoje vlastné komunikačné preferencie, je užitočné prispôsobovať svoj štýl komunikácie podľa aktuálneho publika, pričom treba mať na pamäti komunikačné preferencie jednotlivých generačných kategórií.
  • Zvoľte individuálny prístup:  Napriek tomu, že každá generácia má spoločné charakteristiky, je vždy dôležité zamerať sa na individuálne potreby a perspektívy, ktoré sa môžu meniť na základe skúseností každého z nich.
  • Miešajte generácie: Jedným z najefektívnejších spôsobov realizácie medzigeneračnej komunikácie je vytváranie strategických príležitostí, napr. prostredníctvom teambuildingových aktivít, pri ktorých môžu členovia rôznych generácií aktívne spolupracovať a vymieňať si rôzne  metódy práce.

Napokon možno tvrdiť, že rozpoznanie komunikačného štýlu každého zamestnanca alebo manažéra je dôležité na vytvorenie holistického prístupu, ktorý dokáže osloviť heterogénnu pracovnú silu a zároveň individuálne spôsoby komunikácie. Len tak sa môže zaviesť inkluzívna komunikácia a pracovisko získa na súdržnosti a produktivite. Takže… prečo to neskúsiť?

ZDROJE:

How to Communicate With a Multigenerational Workforce (businessnewsdaily.com)

The Evolution of Communication from Boomers to Gen Z | NDMU