Επικοινωνήστε μαζί μας

TUKE logo

TUKE – Σλοβακία

Natasa Urbancikova

ASTRA logo

ASTRA – Σλοβακία

Iveta Orbanova

IDEC logo

IDEC – Ελλάδα

Κοραλία Τσαγκαράτου

TREBAG logo

TREBAG – Ουγγαρία

Andrea Kövesd

VHS Cham logo

VHS Cham – Γερμανία

Martina Bachmeier

OBES logo

OBEΣ – Ελλάδα

Κωνσταντίνος Μαργαρίτης

CCIL logo

Camera di Commercio Italo-Lussemburghese – Λουξεμβούργο

Ilaria Rizzato

INSPIRER  Project – Συμπεριληπτικοί χώροι εργασίας για υπερήλικες υπαλλήλους [2020-1-SK01-KA204-078253]

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.